وب سایت حقوقی ، تحلیلی تنورجه کاشمر

به وب سایت حقوقی ،تحلیلی و گردشگری تنورجه کاشمر خوش آمدید .

دادرسی فوری - دستور موقت

دادرسی فوری یا دستور موقت ماده دستور موقت در صورتی باید صادر شود که امر از اموری باشد که تعیین تکلیف آن فوریت دارد اما مشکل در این خصوص نبودن معیار قانونی فوریت است. موارد صدور دستور موقت و عوامل موثر در تشخیص آن: ماده 310 ق. آ. د. مدنی مقرر می دارد: در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع دستور موقت صادر می نماید. دادرسی فوری بنابراین ماده دستور موقت در صورتی باید صادر شود که امر از اموری باشد که تعیین تکلیف آن فوریت دارد اما مشکل در این خصوص نبودن معیار قانونی فوریت است. معیار فوری و عوامل موثر در تشخیص آن: فوریت، امری موضوعی است که تشخیص آن به صلاحدید دادگاهی که به درخواست رسیدگی می نماید واگذار شده است. این امر در ماده 315 ق. آ. د. مدنی تصریح گردیده است. گفته شده است فوریت وقتی وجود دارد که اگر درخواست دستور موقت پذیرفته نشود قبل از این که حکم در اصل دعوا صادر شود، به متقاضی دستور، خسارتی خطیر و غیرقابل جبران که فوریت دارد (فوری یا قریب الوقوع است) وارد خواهد شد. بنابراین مفهوم فوریت و خسارت در یک جا جمع می شود. بررسی مفهوم خسارت و فوری بودن یا قریب الوقوع بودن، امری موضوعی است و در نتیجه، اگر دادگاه تشخیص دهد که احتمال ورود خسارت قبل از حکم در اصل دعوا وجود ندارد یا ضعیف می باشد، دستور موقت صادر نمی نماید. فوریت و امکان اعاده وضعیت: موضوع مهم دیگری که در بررسی فوریت معمولاً، باید به آن توجه شود، امکان یا عدم امکان اعاده وضعیت اعلام شده به حال سابق است. در اینجا نکته ای که باید بررسی شود از یک سو، درجه احتمال اعاده وضعیت و یا قابلیت جبران و از سوی دیگر شیوه آن است. در خصوص نکته نخست این امر موضوعی است و اظهار نظر قضایی را می طلبد. در مقابل، چنانچه وضعیت مزبور به کیفیتی باشد که در صورت رد ردخواست دستور موقت، اعاده آن به حال سابق امکان پذیر باشد، می توان در صدور دستور موقت تردید نمود. احراز فوریت: وظیفه متقاضی دستور موقت ارائه دلایل و برامینی است که سبب فوریت را اثبات می کند اما تشخیص این امر که سبب اعلام شده توجیه کننده ترتیبات مورد درخواست است با دادگاه می باشد. بنابراین اگر با توجه به وضعیت امور در زمان درخواست دستور موقت فوریت وجود نداشته اما در زمان رسیدگی به درخواست فوریت وجود داشته باشد دادگاه باید قرار دستور موقت صادر نماید زیرا در هر حال فوریت را احراز نموده است. عکس این قضیه نیز صادق است. حتی در صورتی که دستور موقت از دادگاه نخستین صادر شده باشد و نسبت به آن ضمن تجدیدنظر خواهی نسبت به اصل رأی شکایت شود، مرجع تجدیدنظر در رد و یا قبول شکایت باید امور را با توجه به وضعیتی که در زمان رسیدگی دارند مورد ارزیابی قرار دهد. درخواست دستور موقت اگر ضمن اقامه دعوا باشد در دادخواست مطرح می شود و بنابراین نیازی به برگ جداگانه نیست اما اگر پس از اقامه دعوا باشد ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای درخواست کننده می رسد (ماده 313 ق. . د. مدنی) ویژگی های دستور موقت در مقایسه با نهادهای مشابه: دستور موقت اقدامی است که به تبع اصل دعوا درخواست می شود (مواد 311 و 318 ق. آ. د. مدنی). بنابراین دستور موقت اقدامی تبعی است (دادرسی فوری و دستور موقت برای رسیدگی فوری به اصل دعوا و صدور حکم فوری تأسیس نشده، بلکه اقدامی است که در حاشیه اصل دعوا انجام می شود). تبعی بودن دستور موقت دارای آثار و پیامدهایی است که در زیر بررسی می شود: الف- اصل دعوا باید مطرح شده یا قابل طرح باشد. ب- خواسته دستور موقت باید از خواسته دعوا متفاوت باشد. ج- دستور موقت اقدامی موقتی است. د- صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت است. هـ- صدور دستور موقت مستلزم اخذ تأمین است. و- دستور موقت با صدور رأی بدوی مرتفع نمی شود. ن- اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی است. به موجب ماده 311 ق. آ. د. مدنی چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست: به موجب ماده 311 ق. آ. د. مدنی چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. برقاعده مزبور در ماده 312 ق. آ. د. مدنی استثنائی وارد شده است که می گوید «هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاه یاد شده باشد درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می آید اگر چه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.» نکته: هرگاه اصل دعوا در صلاحیت دادگاه انقلاب حوزه ای باشد ولی موضوع دستور موقت در صلاحیت حوزه قضایی دیگری که فاقد دادگاه انقلاب است باشد در این صورت نمی توان اجرای دستور موقت را به دادگاه عمومی آن حوزه نماید. درخواست دستور موقت: دستور موقت در صورتی صادر می شود که ذی نفع درخواست نموده باشد (قانونگذار در ماده 310 ق. آ. د. مدنی اصطلاح ذی نفع و در مواد 319 و 323 ق. آ. د. مدنی اصطلاح خواهان را به کار برده است). بنابراین دادگاه نمی تواند رأساً قرار دستور موقت را صادر کند. دادخواست-حقوق شکل درخواست و هزینه دادرسی: درخواست دستور موقت اگر ضمن اقامه دعوا باشد در دادخواست مطرح می شود و بنابراین نیازی به برگ جداگانه نیست اما اگر پس از اقامه دعوا باشد ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای درخواست کننده می رسد (ماده 313 ق. آ. د. مدنی). اگر درخواست دستور موقت قبل از اقامه دعوا باشد باید بر برگ دادخواست تنظیم شود زیرا لازم است که در دفتر ثبت دادخواست های دفتر کل ثبت و توسط مقام ارجاع کننده ارجاع شود. هزینه دادرسی درخواست دستور موقت، در هر حال معادل دعاوی غیر مالی است (5000 ریال). زمان تقدیم درخواست به دلالت مواد 311 و 318 ق. آ. د. مدنی دستور موقت می تواند ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا، پس از اقامه دعوا و یا پیش از تقدیم دادخواست نسبت به اصل دعوا درخواست شود. نکته: با توجه به ماده 318 ق. آ. د. مدنی در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم کند. نکته: ضمانت اجرای عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر رفع اثر شدن از دستور موقت است که خود نیاز به درخواست طرف مقابل دارد. نکته: متقاضی دستور موقت حتی اگر دادخواست ناقص نیز تقدیم نماید موجبی برای رفع اثر از دستور موقت نیست مگر این که بعد از اخطار رفع نقص، دادخواست تکمیل نگردد و در صورتی که قرار ردّ دادخواست (با توجه به ماده 54 ق. آ. د. مدنی) فسخ شود دادخواست تمامی آثار خود را از روز تقدیم خواهد داشت. نکته: اگر قرار ردّ درخواست مدیر دفتر تأیید شود باز هم موجبی برای رفع اثر از درخواست وجود ندارد مگر این که قرار نهایی شود (با توجه به ماده 324 ق. آ. د. مدنی). فرآوری : هانیه اخباریه بخش حقوق  منابع: خودآموز آیین دادرسی مدنی مهرداد افضلی آیین دادرسی مدنی دکتر شمس

+ نوشته شده در  جمعه نهم آبان 1393ساعت 7:24 بعد از ظهر  توسط   | 

فرجامخواهی

یکی دیگر از مراجع رسیدگی کننده اعتراض به رای دادگاه، دیوان عالی کشور می باشد که محدود به یک سری از آرای خاصی بوده یا به عبارتی دیگر فقط می توان از تعدادی از پرونده ها با موضوعاتی که قانون آنها را برشمرده است فرجام خواهی کرد. همچنانکه در پست گذشته ترتیب رسیدگی پرونده ها در دادگاه تجدیدنظر استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و یاد گرفتیم که اولین مرجع رسیدگی به اعتراض آرای محاکم قضایی، دادگاه تجدیدنظر استان بوده و آرای قابل تجدیدنظر را نیز شناختیم، فلذا آرای قابل فرجام نیز در قانون معلوم و مشخص بوده که به ذکر آنها خواهیم پرداخت. بنابراین اگر موضوع مورد نظر رسیدگی فرجامی، در دادگاه بدوی مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد و بعد از صدور رای و عدم تجدیدنظر خواهی از رای صادره به فرجام خواهی از دادنامه صادره اقدام نماید و همچنین چنانکه تجدیدنظرخواهی نماید، لکن همان دادنامه دادگاه بدوی مورد تایید قرار گیرد، می توان از آن فرجام خواهی نمود و رای دادگاه استان دیگر قطعی نخواهد بود و در ذیل دادنامه استان، قابلیت فرجام خواهی و مهلت آن ذکر خواهد شد. اگر موضوع مورد نظر، قابلیت فرجام خواهی داشته باشد در دو مرحله حق اعتراض تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی برای فرد محفوظ خواهد بود. اما موارد ذکر شده در پست گذشته فقط یک مرحله حق اعتراض به رای دادگاه راپیش بینی کرده بود و رای دادگاه استان بعد از رسیدگی، قطعی صادر می گردید اما در این مرحله رای دادگاه استان هم قابلیت اعتراض داشته که در قالب فرجام خواهی قرار می گیرد. ادامه مطلب ...

+ نوشته شده در  جمعه نهم آبان 1393ساعت 7:3 بعد از ظهر  توسط   | 

تمركز در مطالعه

تمركز در مطالعه – مطالعه متمركز

 

براي يافتن راه هاي ايجاد و افزايش تمركز در مطالعه ابتدا بايد بتوانيد موانع تمركز را تشخيص دهيد.
دو مانع عمده ي تمركز هنگام مطالعه عبارتند از:


1-    هجوم افكار مزاحم به ذهن. (هر فكري كه ارتباطي با موضوع مطالعه نداشته باشد) براي شناسايي افكار مزاحم، يك برگ كاغذ سفيد برداشته و موضوعي كه هنگام مطالعه ذهن شما را مشغول ساخته را روي آن برگ كاغذ بنويسيد. با اين كار شما آن فكر مزاحم را از ذهن به روي كاغذ منتقل كرده ايد، با اين عمل آن موضوع ديگر به سراغ شما نخواهد آمد به شرطي كه در اولين فرصت پس از مطالعه به آن بپردازيد.


2-    نگراني، اضطراب و استرس ناشي از فراموشي مطالب خوانده شده ي قبلي نيز از جمله مواردي است كه موجب عدم تمركز در هنگام مطالعه مي گردد لكن تهيه و تكميل يادداشت هاي دقيق – منظم و موضوعي از هر مبحث مي تواند اين نگراني را از بين ببرد چون مطمئن هستيد كه مطالب را در جايي يادداشت 
كرده ايد كه‌ به محض رجوع، دوباره به آن ها دست پيدا خواهيد كر

 ایا قبول میشوم 

 


تصور کنید که سوار هواپیما شده اید و هواپیما در ارتفاع 000/20 پا در حال حرکت است. آیا ممکن است خلبان موتورها را خاموش کند؟

 

 


پاسخ: خیر! چرا؟ چون سقوط می کنید.

 


به نظر شما اگر اینقدر از رفتار خلبان مطمئن نباشید، آیا باز هم می توانید با هواپیما مسافرت کنید؟چگونه می توانید تا پایان سفر با خیال 
راحت و آرامش خاطر روی صندلی خود بنشینید؟پس تنها راه این است که به خلبان اعتماد کنید.

 


در پاسخ به سؤال شما باید گفت: اگر شما هم به خود و هم به عملکردتان اعتماد کنید، قطعاً موفق خواهید شد!چرا یکی قبول میشود و دیگری نه؟

 

شما جزء کدام دسته هستید؟

دسته اول:

- گروهی هستند که خود را لایق و شایسته قبولی می دانند.

- استحقاق دستیابی به موفقیت را در خود می بینند.

- بدنبال فرصتی هستند تا شایستگی های خود را اثبات کنند.

- به خواسته های خود فکر میکنند، به قبولی – به اتفاقات پس از قبولی – به دفتر وکالت – به دانشگاه مورد نظرشان و ...

 

دسته دوم:

گروهی هستند که همواره بدنبال جمع آوری دلایل و شواهدی برای نشدن هستند. این دسته به دنبال یافتن پاسخی هستند که اگر قبول نشوند جواب پدر و مادر را چه بدهند؟

- جواب همکاران را چه بدهند؟

- جواب دوستان و ... را چه بدهند؟

 

مهم نیست اگر جزء دسته دوم هستید، مهم این است که چگونه می توان جزء دسته اول قرار گرفت تا بتوان قطعاً موفق شد.

در پاسخ به این سؤالات که :

- چرا یکی سالم و ثروتمند و یکی بیمار و فقیر است؟

- چرا یکی همیشه پیروز و یکی بازنده و شکست خورده است؟

- چرا یکی دست به خاک می زند طلا می شود! و دیگری از چیزی که بدش می آید سرش می آید؟

- چرا یکی در آزمون های وکالت – کارشناسی ارشد – دکتری و ... قبول میشود و دیگران سال ها در انتظار قبولی می مانند؟

 

باید گفت که فکر غالب آنان: ثروت و سلامتی، پیروزی، موفقیت و قبولی در آزمون هایی مختلف می باشد و هر گونه فکر متضادی را از ذهن خود دور کرده اند. همان قانون جذب که می گوید: (( به هر چیزی که فکر کنید، همان چیز یا مشابه آن را به سمت خود جذب می کنید))

حالا بگو؛ تفاوت دسته اول با دسته دوم در چیست؟

تفاوت دسته اول و دوم نیز در نوع تفکر آنان است. دسته اول به خواسته هایش فکر می کند. دسته دوم معمولاً به نخواسته هایش!

شما نیز باید برای قرار گرفتن در دسته اول فقط به قبولی فکر کنید و اتفاقات پس از قبولی را تجسم و تصویر سازی کنید.

باید بدانید که توأم با تلاش و پشتکار در مطالعه، لازم است تا افکار حاوی اشتیاق به قبولی را نیز در ذهن خود انباشته سازیم. اگر به دنبال قبولی هستیم باید ذهنیت یک فرد قبول شده را در خود ایجاد کنیم.

هنگامی که به هدفتان برسید چه رفتار و عکس العملی از خود نشان می دهید؟ از همین حالا آنچنان رفتار کنید.

 

- همانند یک وکیل رفتار کنید – همانند یک دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته مورد نظر خود رفتار کنید.

خود را یک وکیل پایه یک دادگستری – یک فرد با تحصیلات کارشناسی ارشد – دکتری  - یک استاد دانشگاه - .یک مؤلف – یک پزشک – یک مهندس یک نماینده مجلس – یک رئیس جمهور و ... بپندارید و آن را تجسم و باور و همانگونه رفتار کنید.

 

ممکن است برای ساده اندیشان این دستور العمل به نظر غیر ممکن و رویا پردازی باشد اما با دقت و تأمل در اطرافمان پی به صحت این دستور العمل خواهیم برد.

مثال: تلفن (بِل) – هواپیما (برادران رایت) – روشنایی لامپ (ادیسون) و ... همه نمونه هایی از تصور و تجسّم یک چیز قبل از ایجاد آن

می باشد، و همگی صحت این دستور العمل را اثبات می کنند.

 

ضمن اینکه تلاش و پشتکار لازم است اما شرط لازم برای موفقیت داشتن تصور و تجسم ذهنی مثبت است یعنی قبل از هر اقدامی

 (برنامه ریزی و اجرا) شما باید دارای رؤیا، امید و آرزو باشید و در این صورت است که مطمئن باشید که موفق خواهید شد.

اشتیاق فروان و باور شماست که همانند یک موتور محرکه در شما انگیزه تولید نموده و شما را به سمت هدف رهنمون می سازد.

اگر شما بتوانید از قبل هدفتان را ببینید، در آن صورت می توانید استعدادهای خود را بهتر بروز دهید. چرا که شما سرشار از استعداد هستید.

 

حال ممکن است این سؤال مطرح گردد که من نیز دارای رؤیا و امید و آرزو بوده ام. خیلی هم آنها را تصوّر و تجسم کرده ام اما هیچگاه آنها صورت واقعی بخود نگرفته اند. چرا؟

 

در پاسخ باید گفت: در قطعی بودن این اصل هیچ شکی نیست اما تفاوت شما با گراهام بل – برادران رایت - ادیسون و یا سایر افرادی که در

آزمون های مختلف حقوقی قبول می شوند در نحوه نگرش و سئوالی است که طرح می کنید:

شما می گویید چرا رؤیا  و تجسم من تبدیل به واقعیت نمی گردد اما یکایک آن ها گفتند: چگونه رؤیا و تجسم خود را تبدیل به واقعیت کنم؟

 

تفاوت رویا پردازی و تجسم خلاق در عمل شماست. تنها شما هستید که باید رویاهایتان را عملی سازید.


شما خالق سرنوشت خویش هستید!

 

 

 

 

 

چند ساعت بخوانم؟ آیا قبول می شوم؟ ـ زود فراموش می کنم ـ حجم مطالب زیاد است. و صدها سؤال از این دست، سؤالاتی است که از ما می پرسند.

به عزیزانی که بدنبال یافتن پاسخ سؤالات و رفع نگرانی های خود هستند، پیشنهاد می کنیم که ابتدا به سؤالات زیر پاسخ دهند(البته کاملاً صریح و شفاف!).

 

1-     خواسته شما چیست؟ و می خواهید آینده به چه نحوی باشد؟

2-      اگر اکنون اقدامی نکنید، آینده احتمالاً چگونه خواهد بود؟

3-     اگر می خواهید آینده مطابق میل شما باشد باید اکنون چه کارهایی را انجام دهید؟

 

اگر به سؤالات پاسخ نداده اید لطفاً وقت خود را هدر ندهید! امّا اگر پاسخ داده اید قبل از هرگونه اقدامی لازم است که ابتدا خود را باور کنید، یعنی باید بدانید که شما دارای توانمندی هایی فراوانی هستید که باید اول آنها را بشناسید تا بهتر بتوانید از آنها استفاده کنید.

شما باید بدانید که چیزی تحت عنوان استعداد در مطالعه وجود ندارد بلکه فقط مدّت زمان یادگیری ها متفاوت است. پس اگر شما یک مطلب را چندین بار باید بخوانید تا یاد بگیرید، این به مفهوم بی استعدادی شما نیست.

سپس لازم است که برای رسیدن به هدفتان از برنامه ریزی استفاده کنید، برنامه ریزی یعنی تلاش امروز برای کنترل آینده.

اگر بی برنامه باشید به این مفهوم است که آینده را بدست حوادث سپرده اید و حوادث برای شما تعیین می کنند که کجا باید بروید! امّا اگر هدفمند ـ با برنامه ـ با انگیزه و پرتلاش حرکت کنید بی تردید شما خالق سرنوشت خویش خواهید بود.

 


برخی داوطلبان شروع کننده های خوبی هستند امّا تمام کننده های خوبی نیستند، یعنی با مشاهده ی اولین موانع و یا کوچکترین سختی، دلسرد و زود دست از کار می کشند.

 

 


--------------------------------------------------------------------------------
اگر از ادامه دلسرد شده اید!
--------------------------------------------------------------------------------
 
این عده علاقه دارند که خیلی سریع به نتیجه برسند، بی توجه به این که انجام یک کار نیاز به زمان و تلاش و مداومت دارد.

این افراد خیلی زود خسته می شوند و نهایتاً مطالعه و کار را نیمه تمام رها می کنند. کار نیمه تمام نیز با کاری که اصلاً شروع نشده فرقی ندارد.

یکی از نکات بسیار مهمی که داوطلبان باید در نظر داشته باشند، وجود مسائل و مشکلات بر سر راه آنها می باشد. در برابر مشکلات ساده ترین راه این است که دست از کار و تلاش بکشیم، اما باید دانست که موفقیت معمولاً زمانی رخ می نماید که بتوانیم از مشکلات عبور کنیم. اما بهترین راه برای پشت سر گذاشتن مشکلات این است که آنها را دائمی و فقط منحصر به خودمان ندانیم.

یک راه دیگر برای آنکه بتوانید کارتان را با تلاش و پشتکار و مداومت انجام دهید این است که از کارهای بی ارتباط با هدفتان صرف نظر کنید و یا آنها را کنار بگذارید.

 

گاهاً ما ندانسته و نخواسته در گیر کارهای بی ارتباط می شویم و در تله آنها می افتیم برای اینکه از تله کارهای نا مربوط خلاص شویم لازم است تا تمام کارها و فعالیت های جانبی خود را با معیار سازگاری با هدفمان بسنجیم.

چگونه؟! یعنی اینکه از خود بپرسید آیا این کار با هدف من (قبولی در آزمون وکالت...) سازگار است یا خیر؟

 

باید فعالیت های شما با این معیار سنجیده شود. اگر تصمیم دارید ثبت نام کنید اگر تصمیم دارید کاری را شروع کنید اما امروز و فردا می کنید در این صورت باید سئوال بالا را از خود بپرسید!

اگر بنابه هر دلیلی، مطالعه بر اساس برنامه ریزی خود را که با توجه به شرایط شما تنظیم شده به تأخیر می اندازید، باید سئوال را از خود بپرسید. (این سئوال همانند یک آمپر میزان پشتکار و مداومت را در شما نشان می دهد.)

هرچه کارهای حاشیه ای و غیر مرتبط و کارهای با درجه اهمیت کمتری، شما را بیشتر به خود مشغول سازد بالطبع زمانی برای مطالعه و درس خواندن نمی ماند. در این صورت است که ممکن است عدم تلاش خود را با کند ذهنی- پیری - مشغله – استعداد و هزار توجیه دیگری برای خود موجّه سازید!

 

هرچه شما بتوانید کارهای غیر مرتبط با هدف را از خود دور کنید به همان نسبت توانسته اید پشتکار و تلاشتان را افزایش دهید.

خود را یک وکیل پایه یک دادگستری ببینید!

--------------------------------------------------------------------------------

 

ممکن است برای ساده اندیشان این دستورالعمل  به نظر غیرممکن و رویا پردازی تعبیر گردد. اما با دقت و تأمل در اطرافمان پی به صحت این دستور العمل خواهیم برد.
مثال: تلفن(بل) هواپیما(برادران رایت) نور ساطع شده از لامپ(ادیسون) و ... همه نمونه هایی از تصور یک چیز قبل از ایجاد آن می باشد، و همگی صحت این دستورالعمل را اثبات می کنند.
شرط لازم برای موفقیت داشتن تصور و تجسم ذهنی مثبت است یعنی قبل از هر اقدامی شما باید دارای رویا، امید و آرزو باشید و مطمئن باشید که در این صورت موفق خواهید شد.
اگر شما بتوانید دستیابی به هدفتان را تصور کرده و آن را از قبل ببینید توانسته اید که استعدادهای خود را بروز دهید. شما سرشار از استعداد هستید فقط نگذارید تا کسی رویای شما را از بین ببرد.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آبان 1393ساعت 10:19 بعد از ظهر  توسط   | 

چگونه حافظه خود را تقویت کنیم؟

----------------چگونه حافظه خود را تقویت کنیم؟----------------------------------------------------------------

 

 

تا چه حد حافظه شما خوب است؟ اگر شما هم شبیه به بیشتر مردم باشید جواب شما این است که به اندازه ی کافی خوب نیست.یکی از آرزوهای بیشتر انسان ها این است که بتوانند حافظه خودشان را گسترش دهند.

 

 

خوشبختانه هر کسی با کمی تمرین می تواند یاد بگیرد که چه طور اطلاع های بیشتری را به خاطر بیاورد. با توجه به تحقیق های منظمی که بر روی حافظه انجام شده است روش های متنوع و مفیدی به دست آمده است که در زیر به برخی از آنها می پردازیم و امید است که مورد استفاده قرار گیرند.

 

 

 

1- فکر کردن واقعی پیرامو آن چیزی که می خواهید به خاطر بیاورید:
اگر شما می خواهید مطالبی را به حافظه بلند مدت خود بسپارید باید در مورد آن موضوع فکر کنید, سوالهایی در این زمینه از خود بپرسید, معنی ان موضوع را بررسی کنید و ارتباط موضوع جدید را با مطالبی که می دانید پیدا کنید. همچنین اگر مطالب جدیدی را که فرا گرفته اید با اطلاع های قدیمی خود در آمیزید و از آن ها استفاده کنید وارد حافظه بلند مدت شما می شوند. این تکنیک مهمی است که هر لحظه که در حال مطالعه هستید در مورد مطالب آن فکر کنید اگر شما یک چنین کاری را انجام دهید احتمال این که در آینده زمانی که می خواهید آن مطالی را به خاطر بیاورید سریعتر و دقیق تر این کار را انجام دهید بیشتر است.

 

 

2- دقت کردن بر روی آن چه که می خواهید به خاطر بسپارید و یا به یاد بیاورید:
خیلی سریع پاسخ دهید که چه تصویری بر روی اسکناس دویست ریالی وجود دارد؟ پانصد ریالی چطور؟ هزار ریالی چطور؟ دو هزار ریالی چطور؟ بارها و بارها از این اسکناس ها استفاده کرده اید. پس چرا نمی توانید تمام تصاویر را به طور دقدق به یاد بیاورید؟ این موضوع به خاطر این است که شما تا به حال توجه دقیقی به آنها ننموده اید.. در مورد هر موضوعی اگر ما در لحظه ای مه در حال بخاطر سپردن یا به یاد آوردن آن هستیم دقت کافی و لازم را نداشته باشیم, نمی توانیم آن را به خاطر بیاوریم و در زمانی که به ان نیاز داریم ان موضوع را فراموش می کنیم.

 

 

 


 

3- استفاده از تصورهای دیداری( تصویر ذهنی):
شما به طور حتم این جمله را شنیده اید که یک تصویر ارزش یک هزار لغت را دارد. تحقیق ها نشان می دهند که در بسیاری از مواقع به یاد آوردن مطالیی که از آنها تصورهای ذهنی داریم, بسیار آسان تر است. این موضوع به این دلیل است که تصاویر ذهنی , حافظه ی مخصوص به خودشان را دارند. بنابراین اگر مطالبی را که به خاطر می سپاریم علاوه بر این که آنها را می خوانیم برای آن ها تصویر ذهنی هم بسازیم, باعث می شود که اگر در موقعیت خود مطلب را فراموش کردیم, تصویری را که برای آن مطالب در ذهن مان ساخته ایم به خاطر بیاوریم و در ادامه , حتی خود مطلب را نیز به خاطر بیاوریم. به طور مثال در مورد یک شماره تلفن اگر سعی کنید که علاوه بر این که بر روی عدد تمرکز می کنید, این تصویر را هم در ذهن خود بسازید که اعداد چگونه بر روی تلفن قرار دارند و تصویری از شماره مورد نظر بر اساس نحوه قرار گرفتن آن بر روی صفحه اعداد در ذهن خود ثبت نمایید.
در یاداوری این عدد کمتر مشکل خواهید داشت. ساختن تصویر ذهنی از مطالبی که در حال فرا گرفتن آن ها هستیم, یک نقش اساسی و مرکزی در تقویت حافظه دارد.

 

 

4- ارایه کردن علامت های بازیابی اضافه به خودتان:
یکی از روش های اصلی و مهم جهت به خاطر آوردن مطالب این است که از علامت های بازیابی استفاده کنیم. منظور از علامت های بازیابی این است که اگر شما نام شخصی را فراموش کرده اید و در صدد آن هستید که نام او را به خاطر بیاورید باید فکر کنید که به طور مثال اولین بار که آن شخص را دیدید در کجا بود؟ نحوه آشنایی شما چگونه بود؟ منزل وی کجا بود؟ به چه شکلی لباس می پوشد؟ و.....این مورد به شما کمک می کند تا نام فرد را راحت تر به خاطر بیاورید.

 

 

5- استفاده از خلاصه نویسی:
یکی دیگر از روش های بسیار کاربردی در زمینه یادگیری صحیح و به خاطر آوردن مطالب روش خلاصه نویسی و حتی رمز نویسی است. به طور مثال شما می توایند نام هفت گل متنوع را با استفاده از یک واژه با معنی برای خودتان بسازید و هر وقت که آن واژه رابه یاد آورید می توانید نام آن هفت گل را به خاطر بیاورید. از این روش می توانید برای به خاطر سپردن شماره تلفن , قواعد درسی, مطالب کتاب ها و دیگر موارد استفاده کنید. تحقیقی که بر روی دانشجویان رشته پزشکی انجام شده نشان می دهد که یکی از روش های سودمند در یادگیری و به خاطر آوردن مطالب درس آناتومی استفاده از این روش است.

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آبان 1393ساعت 10:15 بعد از ظهر  توسط   | 

حقوق و مزایای کارکنان اداری که به وزارت دادگستری انتقال یافته‌اند

حقوق و مزایای کارکنان اداری که به وزارت دادگستری انتقال یافته‌اند

رأی وحدت رویه ردیف ۶۲ مورخ ۲۵/۴/۱۳۵۸ در مورد وضع استخدامی کسانی که در سال ۱۳۳۹ طبق تبصره (۴) ماده (۵) قانون بودجه سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور به وزارت دادگستری منتقل شده‌اند از لحاظ حقوق و مزایایی که به آنان تعلق می‌گیرد از شعب دیوان‌عالی کشور آرای متغایر و متهافتی صادر گردیده است قبل از توصیف آرای مزبور توضیح می‌دهد بنابر مواد یاد شده مقرر بوده است از کارکنان روزنامه رسمی در آن زمان تعدادی که به تشخیص هیأت رئیسه مجلس مورد احتیاج مجلس بوده باقی مانده و بقیه به وزارت دادگستری انتقال یابند و حقوق و مزایای آنان کماکان طبق آیین‌نامه‌های مجلس شورای ملی تثبیت و پرداخت شود. در سال ۱۳۴۱ هیأت رئیسه مجلس شورای ملی تصویب کرده است که حقوق و کمک اعاشه کارمندان و خدمتگزاران مجلس توأماً به عنوان حقوق ثابت محسوب و پرداخت گردد و سپس در ماده (۳) قانون بودجه سال ۱۳۴۴ آن مجلس مقرر شده است (قوانین و مقررات استخدامی که برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب برسد شامل کارمندان و خدمتگزارانی که از خدمت انتقال یافته‌اند نخواهد بود). بر اثر اجرای مقررات فوق شکایات استخدامی از طرف پاره‌ای از کارکنان مجلس که به وزارت دادگستری (سازمان روزنامه رسمی کشور) منتقل شده‌اند به طرفیت اداره کل بازنشستگی کشوری صورت گرفته که به وصف زیر در سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به آنها رسیدگی شده و در دیوان‌عالی کشور منتهی به صدور رأی گردیده است. ۱- دادنامه‌های شماره ۷۴۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۵۰ و ۴۷۳ مورخ ۲۴/۸/۱۳۵۰ شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور مربوط به شکایات آقایان عبدالحمید نراقی‌نژاد و حسن وکیل‌زاده ابراهیمی حکایت دارد که شاکیان اظهار و ادعا داشته‌اند حقوق و مزایای خود را تا سال ۱۳۴۱ طبق تبصره‌های اشاره شده از قوانین بودجه ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ برابر کارمندان مجلس شورای ملی گرفته‌اند ولی از آن پس اداره روزنامه رسمی از اجرای مصوبه سال ۱۳۴۱ هیأت رئیسه مجلس شورای ملی که در بالا مذکور افتاد (به مفهوم این‌که حقوق و کمک اعاشه کارمندان و خدمتگزاران مجلس شورای ملی توأماً به عنوان حقوق ثابت محسوب و پرداخت شود) نسبت به آنان خودداری ورزیده در صورتی که آن مصوبه درباره کارکنان مجلس شورای ملی و چاپخانه دولتی که وضع مشابهی با آنان دارند اجرا شده است و پس از تصویب بودجه سال ۱۳۴۴ با صراحت ماده (۳) آن حق‌شان از تغییرات حقوق و مزایای کارمندان مجلس تا آخر ۱۳۴۳ تأیید گردیده و روزنامه رسمی احکام حقوق و کمک اعاشه آنها را به صورت واحد تحت عنوان حقوق ثابت صادر و به اداره بازنشستگی ارسال داشته ولی اداره بازنشستگی از تأیید احکام خودداری ورزیده و آنها را بازگردانیده و در مقابل دادخواست‌های آنان به سازمان امور اداری و استخدامی پاسخ داده است که پس از انتقال شاکیان از مجلس شورای ملی به وزارت دادگستری (سازمان روزنامه رسمی کشور) فقط پرداخت حقوق و مزایای آن به میزانی که در تاریخ انتقال دریافت می‌داشته‌اند تجویز گردیده و هیچ‌گونه اجازه‌ای درخصوص تثبیت و استفاده از تغییرات بعدی حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای ملی داده نشده هیأت رسیدگی سازمان امور اداری و استخدامی به موجب دادنامه‌های شماره ۱/۸۸۴۷ مورخ ۸/۴/۱۳۵۰ و ۱/۸۸۴۸ مورخ ۸/۴/۱۳۵۰ با اعلام رأی به این‌که درباره شاکیان تخلف از مقررات تضییع حق به عمل نیامده شکایت آنان را رد کرده است شاکیان از رأی هیأت به دیوان عالی کشور شکایت کرده‌اند و شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور طبق دادنامه‌های شماره ۷۴۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۵۰ و ۴۷۳ مورخ ۲۴/۸/۱۳۵۰ در هر دو مورد به مضمون واحد چنین رأی داده است: نظر به این‌که بر طبق تبصره (۵) قانون بودجه سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی مصوبه ۲۳/۱۲/۱۳۳۷ و تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور مقرر گردیده حقوق و مزایای کارکنان اداره روزنامه رسمی کشور که به وزارت دادگستری انتقال می‌یابند کماکان طبق مقررات و قوانین استخدامی و بازنشستگی کارمندان مجلس شورای ملی درباره خدمتگزاران خود و کارگران طبق آیین‌نامه‌های مجلس شورای ملی تثبیت و به موقع اجرا گذارده خواهد شد و مستنبط از عبارت ماده سوم قانون بودجه سال ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی که عیناً نقل می‌شود (قوانین و مقررات استخدامی که برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب برسد شامل کارمندان و خدمتگزاران که از خدمت مجلس انتقال یافته‌اند نخواهد بود) این است که قوانین و مقررات استخدامی که قبل از این تاریخ برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب رسید، شامل کارمندانی هم می‌شود که از مجلس شورای ملی انتقال یافته‌اند و بنابراین استدلال شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور راجع به عدم شمول قوانین و مقررات مربوط به اضافه حقوق و تغییر و تبدیل مزایای کارکنان مجلس شورای ملی در مورد شاکی که در اجرای تبصره (۴) ماده (۵) بودجه سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور به وزارت دادگستری (روزنامه رسمی کشور) منتقل شده است به طور اطلاق و صحیح به نظر نمی‌رسد و شاکی می‌تواند از مقررات اضافه حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای ملی که تا تاریخ تصویب ماده سوم قانون بودجه سال ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است استفاده نماید و لذا رأی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور فسخ و شکایت شاکی تا حد و میزان فوق وارد تشخیص می‌گردد. ۲- دادنامه شماره ۱۲۱۵ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۵۱ صادر از هیأت رسیدگی تجدیدنظر استخدامی در دیوان‌عالی کشور در مورد شکایت آقای مهدی سعیدی تنکابنی است که موضوعاً تشابه کاملی با شکایت شاکیان پیش گفته دارد و بر همان مبانی و جهت جریان یافته است به فحوای دادنامه مزبور در رسیدگی به شکایت نامبرده در سازمان امور اداری و استخدامی کشور هیأت مأمور رسیدگی با تذکر به این‌که شاکی از جمله کارکنان مجلس شورای ملی بوده که در اجرای تبصره (۴) ماده قانون بودجه سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور از آنجا به وزارت دادگستری در قسمت روزنامه رسمی کشور انتقال یافته و طبق همان مقررات فقط پرداخت حقوق و مزایای این طبقه از مستخدمینی که در تاریخ انتقال دریافت می‌داشته‌اند تجویز گردیده و مجوزی برای پرداخت اضافه حقوق بعدی کارکنان مجلس شورای ملی به مستخدمین منتقل شده به وزارت دادگستری وجود ندارد شکایت را وارد ندانسته....). هیأت رسیدگی تجدیدنظر طبق دادنامه یاد شده به اکثریت در مورد اعتراض شاکی بر رأی مزبور چنین رأی داده است: (با ملاحظه پرونده و لوایح طرفین رد شکایت بلااشکال است و تأیید می‌شود) به طوری که ملاحظه می‌شود مفاد دو دادنامه صادر از شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور و دادنامه صادر از هیأت رسیدگی تجدیدنظر استخدامی در دیوان‌عالی کشور متفاوت و متهافت است شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور مستخدمین موصوف مجلس شورای ملی را که به وزارت دادگستری منتقل شده‌اند محق به حقوق و مزایایی برابر با کارکنان مجلس شورای ملی تا تاریخ تصویب ماده سوم قانون بودجه سال ۱۳۴۴ می‌شناسد در صورتی که هیأت رسیدگی تجدیدنظر در تأیید رأی شورای سازمان امور اداری و استخدامی چنان کسانی را فقط به دریافت حقوق و مزایای زمان انتقال خود برابر با حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای ملی ذی حق می‌داند نه حقوق و مزایای مصوب بعدی آنها. بنا به مراتب بالا و اجازه قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ و به منظور اتخاذ رویه واحد از آن هیأت تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته را دارد. دادستان کل کشور به تاریخ روز دوشنبه ۲۵/۴/۱۳۵۸ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشگیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده نماینده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند: 
رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
به موجب تبصره (۴) ماده (۵) قانون بودجه سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و همچنین قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور مقرر شده است که حقوق و مزایای کارکنان اداره روزنامه رسمی کشور که به وزارت دادگستری انتقال می یابند در مورد کارمندان کماکان طبق مقررات و قوانین استخدامی و بازنشستگی کارمندان مجلس شورای ملی و درباره خدمتگزاران جزء و کارگران مطابق آیین‌نامه‌های مجلس شورای ملی تثبیت و به موقع اجرا گذارده خواهد شد و از عبارات ماده (۳) قانون بودجه سال ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی به این‌که (قوانین و مقررات استخدامی که برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب برسد شامل کارمندان و خدمتگزاران که از خدمت مجلس انتقال یافته‌اند نخواهد بود) چنین استنباط می‌گردد که قوانین و مقررات استخدامی که قبل از این تاریخ برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است شامل کارمندانی هم می‌شود که از مجلس شورای ملی انتقال یافته‌اند بنابراین کارمندانی که در اجرای تبصره (۴) ماده (۵) قانون بودجه سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و همچنین تبصره (۱۹) قانون بودجه کل کشور به وزارت دادگستری منتقل شده‌اند می‌توانند از مقررات اضافه حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای ملی که تا تاریخ تصویب ماده سوم قانون بودجه سال ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است استفاده کنند به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ این رأی برای شعب دیوان کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.        

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آبان 1393ساعت 9:15 بعد از ظهر  توسط   | 

نحوه نگارش یک روزمه عالی

 

رزومه چیست؟ 

   سئوال را با این جمله آغاز می کنیم که : رزمه چیست و چه کاربردی دارد ؟

  رزومه در اصل یک کلمه فرانسوی هست (résumé) و در فارسی هم به همین اسم یا سی.وی (که مخفف واژه انگلیسی Curriculum Vitae هست) شناخته می شود. 
رزومه یک مدرک چند صفحه ای می باشد که خلاصه ای از سوابق کاری و تحصیلات و مشخصات فرد در آن نوشته شده و معمولا برای استخدام و گزینش (خصوصا در مواردی که مصاحبه ای وجود دارد) کاربرد دارد. یعنی فرد این چند صفحه سوابق خودش رو به جایی که تمایل دارد استخدام شود یا مثلا ادامه تحصیل بدهد ، ارائه می دهد.

خیلی ساده اینکه: وقتی شما داوطلب یک موقعیت شغلی یا تحصیلی هستید، باید رزومه خود رو برای بررسی توسط داور یا مسئول گزینش محل موردنظر تحویل دهید تا آنها با مطالعه رزومه نسبت به جذب شما تصمیم بگیرند. 

اگر چه خیلی مهم هست که شما رزومه را برای کجا و چه منظوری نگارش می کنید و طبیعتاً تفاوتهایی در نحوه نگارش رزومه های مختلف برای ارسال به مکانهای متفاوت و درخواست کردن موقعیتهای گوناگون وجود دارد ، اما مطالبی که در اینجا بیان می شود تقریبا عمومی هست و در تمامی انواع رزومه ها  قابل استفاده می باشد . به طور كلي اصول و سرفصل بندي عمومي رزومه ها به شرح زير است:

 

  1- اطلاعات شخصي(Personal Details)  

   اغلب رزومه ها با اين بخش آغاز مي شوند . آن چه مي بايست در اين بخش ذكر شود شامل نام ، تاريخ تولد ، آدرس ، شماره تلفن ، آدرس پست الكترونيك است.

·                                 نام

·                                 نام خانوادگی

·                                 تاریخ تولد

·                                 وضعیت تاهل(همیشه اجباری نیست)

·                                 آدرس دقیق

·                                 شماره تلفن

·                                 آدرس پست الكترونيك

 

2- تحصيلات و توانايي هاي علمي(Education and Qualifications)  

   اين بخش شامل تمام سوابق تحصيلي و علمي شما ، از ديپلم دبيرستان و نام دبيرستان گرفته تا آخرين مدرك تحصيلي ، رشته ها و گرايش ها و زمان بندي هر دوره ي (سال ورود و فراغت) تحصيلي خواهد بود. در صورت امکان معدل هر مقطع را نیز قید نمایید . به ياد داشته باشيد كه حتماً ذكر كنيد در حال حاضر مشغول گذراندن چه دوره اي هستيد . ساير دوره هاي علمي - كابردي كه در كنار تحصيل آكادميك گذرانده ايد یا کارگاههای آموزشی که شرکت نموده اید ، را هم حتماً بنويسيد.

   نکته: در مورد رشته های دانشگاهی، غالبا عنوان پایان نامه های تحصیلی را می توان در همین بخش ذکر کرد و یا در صورت تمایل می توان در یک سرفصل جدگانه ارائه داد .

 

3- توانمندي‌ها و مهارت‌ها 

   شامل توانایی های خاص گروهی یا اجتماعی، توانایی های کامپیوتری و نرم افزاری مرتبط و زبان هایی خارجی که شما با آن آشنا هستید و میزان سطح توانایی خود در هر یک از این موارد . 

4- سوابق شغلي  (Skills and Work Experiences)   

   در اين بخش بايد كل سوابق شغلي شما ، اعم از تمام وقت يا پاره وقت ، با ذكر نام و تلفن يا آدرس محل كار ، به اضافه تاريخ و دوره اشتغال فهرست شود.

 

·                                 عنوان فعالیت

·                                 سمت

·                                 نوع فعالیت (قراردادی، پیمانی، رسمی ...)

·                                 محل کار (و یک توضیح بسیار خلاصه در صورت نیاز)

·                                 دوره زمانی کار

·                                  

   هنگام فهرست کردن تجارب کاری، همیشه آخرین شغلی که در آن مشغول بوده ایم را اول می نویسیم و به همین ترتیب به گذشته بر می گردیم . این در مورد فهرست کردن سوابق تحصیلی نیز صدق می کند .

 

 5- سوابق علمي و پژوهشي (Publications)     

   فهرست کارهای تحقیقاتی ، كتب و مقالاتي كه منتشر كرده و يا در كنفرانس ها ارائه نموده ايد به اضافه زمان انتشار را در اين بخش بياوريد. اگر چکیده مقالات را به رزومه ضميمه نماييد بهتر است. 

الف ) فعالیت های تحقیقاتی

   این بخش شامل فعالیتهای علمی و تحقیقاتی انجام شده توسط شما در قالب تحقیقات و پروژه های علمی است. در اینجا شما موارد زیر را باید ذکر کنید:

 

·                                 عنوان طرح یا فعالیت ِ علمی

·                                 زمان

·                                 كارفرمای شما (کسی که کار پژوهشی به سفارش یا زیر نظر او انجام شده و میبایست حتی المقدور حقوقی باشد )

·                                 نقش شما در پروژه (مسئول پروژه، مدیر پروژه ، مجری ، پژوهشگر، راهنما، مشاور ... یا مسئول تدارکات یا خدمات)


ب) تالیفات 

   در این قسمت کتابها ، مقاله ها چاپ شده در مجلات علمی و تخصصی ، مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش های ملی و بین المللی و دیگر تالیفات شما نوشته میشود . فرمت صحیح آوردن یک مقاله در رزومه به این صورت هست: 
نام نویسنده یا نویسندگان؛ "نام مقاله"، محل چاپ یا ارائه، و سال انتشار .

 

 6- ساير اطلاعات(Additional Information)   

   نگارش اين قسمت ضروري نيست ، اما چنان چه لازم دانستيد توضيحي جانبي روي سوابق تحصيلي و شغلي خود بنويسيد ، مي توانيد اين بخش را اضافه نماييد.

 

7 - عناوین و افتخارات

   در صورتی که در مقاطع مختلف تحصیلی شما موفق به کسب افتخارات علمی شدید ، می توانید آن را در این بخش ذکر نمایید . بطور مثال کسب رتبه های بالا در قبولی دانشگاه در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد ، کسب رتبه های بالا در فارغ التحصیلی در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد ، کسب افتخارات در المپیادهای علمی دانش آموزی و دانشجویی در سطح ملی و بین المللی، انجام اختراع و ثبت آن و ......  .

 

8 - علائق(Interests)  

   در صورت تمایل می توانید فهرستي از علائق خود در زمينه هاي فوق برنامه مثل ورزش يا هنر را در اين بخش بنويسيد و احياناً اگر سوابق حرفه اي در اين زمينه ها نیز داريد ، حتما ذكر كنيد.

 

 8 - معرف ها(References)   

   در رزومه های علمی معمولا رسم هست که افرادی را بعنوان معرف فرد در انتهای رزومه با مشخصات کامل و نحوه تماس می آورند. شما هم می توانید این کار را انجام دهید. لذا نام ، رتبه ، درجه تحصيلي ، آدرس يا تلفن و كلاً اطلاعات مربوط به معرفين خود ( كه معمولا اساتيد شما هستند ) را در اين بخش بياوريد . اين معرف ها مي بايست همان معرفيني باشند كه توصيه نامه هاي شما را تكميل نموده اند.

 

* ساير توصيه ها

۱ - پيش از نگارش رزومه ، خوب در مورد سوابق تحصيلي و شغلي خود فكر كنيد تا چيزي را از قلم نياندازيد . سعي كنيد تا حد امكان ، مداركي دال بر سوابقتان آماده و ترجمه كنيد تا ضميمه رزومه نماييد.

۲ - از دروغگويي يا بزرگنمايي جداً پرهيز کنید ، ممكن است برايتان دردسر ساز شود!

۳ - بهتر است رزومه را در یک روي  كاغذ A4  تنظيم نماييد. بهترين حجم رزومه حداکثر پنج صفحه است.

۴ - حتماً چند نسخه اضافه از رزومه براي خودتان نگه داريد تا در صورت لزوم از آن ها استفاده كنيد.

۵ - در مورد نگارش انگليسي ، حتماً درباره متن رزومه با يك مترجم و يا كسي كه انگليسي ادبي را به خوبي مي داند مشورت كنيد.

۶ - رزومه را حتما تايپ كنيد و از ارائه رزومه دست نويس جداً خود داري كنيد.

 

  در زیر نکاتی ارائه می شود که به خلق رزومه ای مؤثر کمک می کند.اگر تاکنون نتوانسته اید رزومه مناسبی بنویسید و اگر می خواهید بدانید افراد موفق چگونه رزومه می نویسند ، مطالب زیر را بخوانید .

 

 

 

1 - پاکیزه و تمیز و خالی از اشتباه بنویسید :

 

   متن خود را با دقت بخوانید و آن را از لحاظ گرامر و تایپ بررسی کنید . در صورت امکان از شخص دیگری بخواهید که رزومه شما را از نظر املائی و مفهومی بررسی نماید. کوچکترین اشتباه ممکن است موجب بی ارزش شدن رزومه شود.

 

2 - هدف و منظور خود را به طور مشخص شرح دهید :

 

   به طور کلی، مشخص بودن هدف و منظور ، کمک شایانی به مهم جلوه دادن صحبتهای شما در رزومه می کند . هدف شما به طور خلاصه تواناییهایتان را بیان می کند و به قدرت و نیرویتان در کار اهمیت می بخشد.

 

3 - نقاط قوت خود را برای کارفرمایان معین نمایید :

 

   روی هنر و توانایی های خود بیشتر تاکیید نمایید زیرا به این ترتیب کارفرما را درپاسخگویی به این سؤال که : “ این کارجو چه کارهایی می تواند برای پیشبرد اهداف مد نظر انجام دهد ؟ ” کمک می نمایید.

 

4 - اطلاعات مهم تر را مشخص نمایید :

 

   به طور متوسط هر کارفرما به مدت 30 ثانیه روی هر رزومه وقت می گذارد. کارفرمایان غالبا بیشتر به تجربه های موفق کاری شما در گذشته اهمیت می دهند تا تحصیلات متنوع و اطلاعات گوناگون ، به همین دلیل مهمترین تجربیات خود را در ابتدای رزومه قرار دهید مانند قابلیتها، توانائیها و تجربیات و حتی تحصیلات که همگی به نوعی با هم در ارتباطند.

 

5 - به تواناییهای خود اهمیت بدهید :

 

   رزومه خود را بر طبق قابلیتها و تواناییها درجه بندی کنید و استعدادهای خود را به طور خلاصه و مفید و با رعایت حق تقدم بیان کنید. به تواناییها و استعدادهای شخصی خود اهمیت دهید و خود را در بهترین وضعیت توصیف کنید . این گونه وانمود کنید که تواناییها ، واقعیتی در شما هستند.

 

6 - از کلمات کلیدی بهره ببرید :

 

   سعی کنید از کلمات کلیدی مشخصی برای بیان تواناییها و تجربیاتتان استفاده کنید، مانند مدیریت حسابداری، عرضه محصولات ، ویژوال بیسیک، اکسل، پردازش داده ها، طراحی گرافیک و روشهای تبلیغات حرفه ای.

 

7 - از کلمات اختصاری مربوط به حرفه استفاده نمایید :

 

   از کلمات اختصاری و اصطلاحات خاص حرفه تان استفاده کنید تا نشان دهید آشنایی مناسب و کافی با حرفه تان دارید . اما دقت کنید رزومه شما مملو از این گونه کلمات نباشد که خواندن آن سخت و غیر قابل فهم گردد.  همچنین بهتر است جلوی اینگونه واژه ها کلمات اقتباس شده را نیز به طور کامل در پرانتز بیان کنید . مثل :   I.T  در   Information Technolog

 

8 - از کلمات تایید برانگیز بهره ببرید :

 

   خود را فعال و پر جنب و جوش، با کمال، با هوش و به عنوان کسی که در هر کمک و همکاری سهمی دارد توصیف کنید. این گونه به نظر کارفرما ازهر جهت مفید جلوه گر می شوید.

 

9 - از آوردن ضمیر مثل ”من” پرهیز کنید :

 

   هر گز از صمائر شخصی و انعکاسی مثل “من“ در رزومه خود استفاده نکنید و سعی کنید جملات خودرا کوتاه کنید.

 

10 - کلمات کلیدی را در متن مشخص جلوه دهید.

 

   به جای پررنگ کردن و یا کج نوشتن کلمات جهت اهمیت دادن به آنها در بررسی اجمالی اندازه قلمها را افزایش دهید و یا از گیومه و یا علامت * برای اهمیت دادن به نکات کلیدی در رزومه بهره ببرید.

 

11 - اطلاعات را خلاصه کنید :

 

   وقتی که رزومه شما از چهار یا چنج صفحه بیشتر می شود، محدودیتهایی برای مطالعه آن از نظر صرف زمان ایجاد می شود. بنابراین همواره توصیه می شود که رزومه خود را در حداکثر در پنج صفحه تهیه کنید.

 

12 - لیستی از تجربیات اخیر را مهیا کنید :

 

   تجربیات 10 یا 15 سال کاری پیش را به طور خلاصه ذکر نمایید.

 

13 - به تجربیات خود کمیت بدهید :

 

   اعداد ابزارهای قویی هستند، به جای اینکه بگویید: “ توانایی‏های من باعث افزایش میزان فروش در محل کار قبلی بود “ بهتر است که از اعداد نیز استفاده کنید و مثلاً بگویید: “ افزایش فروش 150% در 6 ماه “   از جمله تجربیات من در محل قبلی بوده است.

 

14 -  زیاده گویی نکنید :

 

   از گزاف گفتن و استفاده از لغات حساس و دقیق پرهیز کنید . به زبانی دیگر برای تحت تاثیر قرار دادن کارفرما لازم نیست کلمات ژرف و عمیق بکار گیرید . از کلماتی استفاده کنید که برای همه قابل فهم باشد.

 

15   - در مورد حقوق خود در رزومه مطلبی را بیان نکنید.

 

   هرگز نوع و میزان حقوق مورد نظر خود را در رزومه تان مشخص نکنید.

 

16 -  از مطرح نمودن برخی مسائل شخصی پرهیز کنید :

 

   هرگز در مورد اطلاعات شخصی و خصوصی مثل عقیده و مذهب ، احزاب سیاسی مورد علاقه ، روزنامه ها و مجلات مورد علاقه ، مال ثروت خود موردی را ذکر نکنید یا حتی نظرات شخصی خود را نیز مطرح نکنید . همچنین از شوخی و مزاح و بکاربردن کلمات مبتذل پرهیز کنید.

 

17 - صادق باشید :

 

   دروغ گفتن و گزاف گویی و مبالغه در مورد توانایی ها، همیشه خطری جد ی است که به خود شما باز می گردد.

 

1۸ - رزومه را خودتان بنویسید :

 

   رزومه ای درست کنید که منعکس کننده فکر ، توانایی و قابلیت های شما باشد . سعی کنید رزومه را با فکر و دست خودتان بنویسید . اگر اولین رزومه تان را شخصا بنویسید بسیار مهم است و به زودی حرفه ای هم خواهید شد.

 

۱۹ - ویژگی های شخصی وابسته به شغل خود را اعلام کنید:

 

   اگر تصمیم دارید که خصیصه های شخصی خود را در رزومه قرار دهید مانند “مسئولیت پذیری” یا “قابلیت اطمینان” ،“برنامه ریزی دقیق در کار“ و … فقط سعی کنید تمامی آنها وابسته به نوع شغل مورد نظر باشند.

 

2۰ - سازگاری خود را با محیط کاری نشان دهید :

 

   به منظور کم اهمیت جلوه دادن مدت زمان بیکاری و فواصل بین کار ، بهتر است قابلیت ها و تواناییهای کاری خود را عنوان کنید و از ذکر تاریخ وار تجربیات خود بپرهیزید.

 

۲۱ - رزومه ای متعادل بسازید :

 

   رزومه ای مؤثر است که متعادل باشد، پاکیزه باشد، سازگار و جذاب و خوشایند باشد، تقسیم بندی شده باشد و عنوانهای هر بخش هوشمندانه انتخاب شده باشند.

 

   2۲ - عنوان ها را کلی انتخاب کنید :

 

   عنوانهای هر قسمت از رزومه را کلی و مناسب برگزینید مثلا: تجربیات ، سوابق کاری، تواناییها، خلاصه تحصیلات، هنر و فضیلت، تعلیم و تربیت، پیوستگی های حرفه ای ،امتیازات تحصیلی و حرفه ای، کتابها و مقالات اختصاصی، گواهی های دانشگاهی و …

 

   2۳ - مثبت بنویسید :

 

   تمام نکات منفی و یا بیان غیر مثبت را از رزومه خود حذف کنید و به یاد داشته باشید که هر چه بیشتر تواناییها و نکات مثبت در مورد خود را عرضه کنید، موفق تر خواهید بود.

 

 

 

چند نکته مهم در مصاحبه های شغلی

 

 

 

۱ - مهارت در ارتباط نوشتاری، یکی از مهارت‌های اساسی زندگی پس از فراغت از تحصیل است. آن را به خوبی فرا بگیرید.

 

۲ - نوشتن یک درخواست کار خوب، قسمت مهمی از پیدا کردن یک شغل است. سعی کنید الگوی خوبی به عنوان قالب تهیه درخواست کار بیابید و آن را طبق نیاز خود اصلاح کنید.

 

۳ - ظاهر فرم‌ها و درخواست‌های کار بسیار مهم است.

 

۴ - از امکانات نرم‌افزارهای رایانه ای حتما استفاده کنید.

 

۵ - از درخواست‌های کاری که برای سازمان‌های مختلف ارسال می‌کنید، حتما یک کپی تهیه و پییش خود نگهداری کنید. این کپی زمانی که برای مصاحبه فراخوانده می‌شوید، می‌تواند به شما کمک کند. آن را حتما قبل از مصاحبه بررسی و پاسخ‌های خود را مرور کنید. بسیاری از سولات مصاحبه از متن همین درخواست کار استخراج می‌شود.

 

۶ - ارتباط چهره به چهره در زندگی اهمیت خاصی دارد. اگر بتوانید افراد دیگر را قانع کنید، در ارتباط رودررو پیروز شده‌اید. و یافتن یک شغل مناسب به یک مصاحبه خوب، ایجاد ارتباط چهره به چهره و نهایتا توانایی قانع کردن کارفرما بستگی دارد. با تمرین و آزمایش و خطا می‌توانید این مهارت‌ها را بیاموزید.

 

۷ - بعضی اوقات در مصاحبه‌ها از مصاحبه شونده خواسته می‌شود که کمی درباره خودش صحبت کند. پاسخگویی به سوالات باز شبیه این مشکل‌تر از پاسخگویی به سوالات مستقیم است. تمرین کنید که بتوانید در حد 3 دقیقه توضیحی کوتاه درباره گذشته و تحصیلات خود ارائه کنید.

 

۸ - برای سوالی شبیه اینکه «چرا ما باید شما را استخدام کنید» که این روزها به نوعی در مصاحبه‌های استخدامی پرسیده می‌شوند، پاسخ مناسبی بیابید.

 

۹ - در فرصت‌های شغلی، رفتارهای اجتماعی مناسبی از خود بروز دهید. کارفرماها فقط به خاطر مدرک دانشگاهی شما را استخدام نمی‌کنند.

 

۱۰ -  اگر نتوانستید یک شغل تمام‌وقت به دست آورید، به شغل‌های موقت بپردازید. به این وسیله می‌توانید مسوولیت‌پذیری و درستکاری خود را نشان دهید که موجب یافتن شغلی تمام وقت خواهد شد.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آبان 1393ساعت 9:5 بعد از ظهر  توسط   | 

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومی (نخستین)

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومی(نخستین)
: نام دادخواست
 
+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آبان 1393ساعت 8:51 بعد از ظهر  توسط   | 

- تعيين و حساب مواعد آ . د . م

فصل اول - تعيين و حساب مواعد

ماده 442 -

مواعدي را كه قانون تعيين نكرده است دادگاه معين خواهد كرد. موعد دادگاه بايد به مقداري باشد كه انجام امر مورد نظر در آن امكان‌داشته باشد. موعد به سال يا ماه يا هفته و يا روز تعيين خواهد شد.

‌ماده 443 -

از نظر احتساب موارد قانوني، سال دوازده ماه، ماه سي روز، هفته هفت روز و شبانه روز بيست و چهار ساعت است .

‌ماده 444 -

چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطيل ادارات باشد و يا به جهت آماده نبودن دستگاه قضايي مربوط امكان اقدامي نباشد، آن‌روز به‌حساب نمي‌آيد و روز آخر موعد، روزي خواهد بود كه ادارات بعد از تعطيل يا رفع مانع باز مي‌شوند.

‌ماده 445 -

موعدي كه ابتداي آن تاريخ ابلاغ يا اعلام ذكر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنين روز اقدام جزء مدت محسوب نمي‌شود.

‌ماده 446 -

كليه مواعد مقرر دراين قانون از قبيل واخواهي و تكميل دادخواست براي افراد مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ مي‌باشد.

‌ماده 447 -

چنانچه دريك دعوا خواندگان متعدد باشند، طولاني‌ترين موعدي كه در مورد يك نفر از آنان رعايت مي‌شود شامل ديگران نيز خواهد‌شد.

‌ماده 448 -

چنانچه در روزي كه دادگاه براي حضور اصحاب دعوا تعيين كرده است مانعي براي رسيدگي پيش‌آيد، انقضاي موعد، روزي خواهد بود‌كه دادگاه براي رسيدگي تعيين مي‌كند.

‌ماده 449 -

مواعدي كه دادگاه تاريخ انقضاي آن را معين كرده باشد در همان تاريخ منقضي خواهد شد.

فصل دوم - دادن مهلت و تجديد موعد

ماده 450 -

مهلت دادن در مواعدي كه ازسوي دادگاه تعيين مي‌گردد، فقط براي يكبار مجاز خواهد بود، مگر درصورتي كه در اعلام موعد سهو يا‌خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم انجام كار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعي بوده كه رفع آن در توان او نبوده است.
‌تبصره - مقررات مربوط به مواعد شامل تجديد جلسات دادرسي نمي‌باشد.

‌ماده 451 -

تجديد مهلت قانوني در مورد اعتراض به حكم غيابي و تجديدنظرخواهي و فرجام‌خواهي و اعاده دادرسي ممنوع است. مگر در‌موردي كه قانون تصريح كرده باشد.

‌ماده 452 -

مهلت دادن پس از انقضاي مواعدي كه قانون تعيين كرده، درغير موارد يادشده در ماده فوق درصورتي مجاز است كه دراعلام موعد‌سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم استفاده از موعد قانوني بعلت وجود يكي از عذرهاي مذكور در ماده (306) اين قانون‌بوده است.

‌ماده 453 -

درصورت قبول استمهال، مهلت جديدي متناسب با رفع عذر كه در هرحال از مهلت قانوني بيشتر نباشد تعيين مي‌شود.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم مهر 1393ساعت 9:43 بعد از ظهر  توسط   | 

بستهept

با سلام خدمت دانشجویان عزیز همانطور که مطلع هستید آزمون تافل دکتری دانشگاه آزادeptکه واقعا ساده ترین آزمون تافل در بین آزمونهای تافل برگزار شده در ایران می باشد و از ویزگی های ساده بودن آن عدم سنجش توانایی لیسینیگ است.وچرا ما گفتیم این آزمون ساده است؟؟/شرکت کنندگان این آزمون را اکثرا دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل میدهند که برای قبولی در این آزمون نیاز مبرم به نمره بالای 50 از 100 یا همان 500 از 1000 میباشند..بسته ما که توسط یک تیم سه نفره در طی 6 ماه مطالعات و بررسی و همچنین شرکت کردن هر سه کارشناس در سه دوره این آزمون وقبولی هرسه آنهابا نمره بیش از 70 فقط و فقط برای اینکه بتوانیم بهترین بسته و کاملترین بسته را برای قبولی قطعی شما عزیزان در صورت مطالعه کامل این بسته فراهم کنیم،تهیه شده است...براستی که این آزمون ساده است ولی به دلیل منابع زیاد معرفی شده دانشجویان سردرگم هستند...با آروزی موفقیت برای شما عزیزان
 
+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم مهر 1393ساعت 8:19 بعد از ظهر  توسط   | 

دستورالعمل اجرائی تبدیل وضعیت کارکنان قوه قضائیه از اداری به قضائی


ماده 1- هیئت سه نفره منتخب از سوی ریاست محترم قوه قضائیه که عبارتند از معاون اجرائی ریاست قوه قضائیه مدیر کل اموزش و گزینش استخدام قضات، معاون حقوقی امور مجلس وزارت دادگستری (آقایان عباسی فرد، میر حجازی، منتظری) براساس مواد این دستورالعمل نسبت به تبدیل وضعیت کارمندان قوه قضائیه از اداری به قضائی اقدام می نمایند.
ماده 2- جلسات هیئت در محل اداره کل آموزش تشکیل و دبیر هیئت با نظر اعضاء انتخاب می شود و هزینه جلسات و آزمون و غیره در داخل اعتبارات مالی اداره کل اموزش قابل محاسبه می باشد.
تبصره- تعداد جلسات و زمان آن بستگی به میزان داوطلبین دارد و در هر هفته حداقل یک جلسه و در صورت نیاز دو جلسه در هر هفته خواهد بود.
ماده 3- داوطلبین تبدیل وضعیت لازم است تقاضای خود را کتباً بانضمام مدارک مندرج در ماده 7 این دستورالعمل به دفتر هیئت به نفره تسلیم تا پس از دستور ثبت و تشکیل پرونده نسبت بانجام آزمون مصاحبه و احراز صلاحیت اخلاقی و عدالت برابر و مواد آتی اقدام گردد.
ماده 4- زمان برگزاری علمی در هر چهار ماه یکبار با توجه به امکانات اداره کل آموزش برگزار خواهد گردید.
ماده5- برای اخراز صلاحیت اخلاقی ، توان کاری، شغلی، اجتماعی و عدالت فرد او ؟ اداره کل اموزش به صورت محرمانه از حراست مرکزی دادگستری ، وزارت اطلاعات به طرفق مقتضی استعلام خواهد کرد و در مواردی که اعضای هیئت استعلام و لازم نبیند مراتب را به اداره کل اموزش اعلام و در این صورت پذیرش در آزمون علمی کافی برای احراز صلاحیت تبدیل از اداری به قضایی می باشد.
تبصره: چنانچه حراست مرکزی دادگستری یا وزارت اطلاعات در مهلت دو ماه از تاریخ استعلام پاسخ لازم را ندهد. هیئت راساً نسبت به وضعیت متقاضی تصمیم خواهد گرفت.
ماده 6- برای احراز عدالت فرد او طلب لازم است حداقل دو نفر که مورد تائید هیئت سه نفره باشند نسبت به تعدیل ویا توئیق داوطلب صراحتاً اعلام نظر نمایند.
تبصره 1- از کلیه داوطلبین پس از قبولی در آزمون علمی و احراز صلاحیت بوسیله هیئت مصاحبه بعمل خواهد آمد.
تبصره 2- چنانچه نتیجه مصاحبه داوطلب از نظر هیئت مثبت ارزیابی گردد، براسا تبصره 1 ماده 2 آئین نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزش مصوب 4/4/59 از گذرانیدن دوره کارآموزی معاف بوده و از طریق مدیر کل اموزش محل خدمت متقاضی مشخص و پیشنهاد صدور ابلاغ قضائی بعنوان قاضی تحقیق به اداره کل کارگزینی داده خواهد شد.
تبصره 3- چنانچه نتیجه مصاحبه داوطلب از نظر هیئت برای تصدی قضاء از لحاظ علمی و عملی ضعف تشخیص داده شد حسب مورد هیئت نسبت به تعیین مدت کارآموزی اتخاذ تصمیم خواهد شد و پس از طی دوره از داوطلب مجدداً مصاحبه بعمل خواهد امد.
تبصره 4- چنانچه صلاحیت داوطلب از نظر هیئت سه نفره جهت تصدی منصب قضاء احراز نگردیده داوطلب کماکان در سمت قبلی بکار اداری انتقال خواهد داشت.
ماده 7- مدارک لازم جهت ثبت نام از داوطلبین موضوع ماده 4 قانون استخدام قضات عبارتند از:
1- ارائه درخواست کتبی از ناحیه داوطلب
2- ارائه حکم کارگزینی ؟؟ در ردیف 9 حکم حقوقی
3- ارائه گواهی 5 سال سابقه خدمت در قوه قضائیه و سازمانهای وابسته به آن
4- ارائه گواهینامه لیسانس حقوق قضائی و یا لیسانس الهیات گرایش مبانی فقه حقوق از دانشگاههای معتبر
5- به مدرک تحصیلی داوطلبانه لیسانس خود را بعنوان معادل اخذ نموده مانند هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.
تبصره- ارائه گواهی نامه موقت تحصیلی به هنگام ثبت نام کافی است.
ماده 8- اداره کل کارگزینی مکلف است پس از معرفی داوطلب بوسیله اداره کل آموزش پیشی نویس ابلاغ قضائی را تهیه و بعنوان ریاست قوهق ضائیه ارسال نماید.
ماده 9 - مذاکرات تصمیمات و شرح اقدامات هیئت دردفتر مخصوصی ثبت و به منظور پیگیری امور جاریه یک نفر از کارمندان اداره کل آموزش به عنوان مدیر دفتر هیئت سه نفره تعیین و امر محوله را تحت نظر دفتر کمیسیون تا حصول نتیجه نهایی اجرا نماید.
ماده 10- این دستورالعمل بر 10 ماده و 7 تبصره به تصویب رسیده و دستورالعملهای قبلی ملغی الاثر اعلام می گردد
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393ساعت 11:20 بعد از ظهر  توسط   | 

"علیرضا رشیدیان" استاندار جدید خراسان رضوی کیست؟

هیئت وزیران در جلسه امروز(چهارشنبه) خود "علیرضا رشیدیان" را به عنوان استاندار خراسان رضوی انتخاب کرد.
حسین محمدزاده رئیس‌ مجمع نمایندگان خراسان رضوی در گفتگو با  خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران در تشریح برخی سوابق اجرایی "علیرضا رشیدیان" استاندار جدید خراسان رضوی که امروز به عنوان با تصمیم هیئت دولت انتخاب شد، گفت: وی در دوران سازندگی و اصلاحات مدیر کل اطلاعات خراسان بزرگ بوده است.

محمدزاده در ادامه افزود: رشیدیان همچنین در دوران اصلاحات، معاونت وزیر اطلاعات را بر عهده داشته است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران هیئت دولت در جلسه امروز(چهارشنبه) که به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور برگزار شد، "علیرضا رشیدیان" را به عنوان استاندار جدید خراسان رضوی منصوب کرد.

پیش از این، حسین فروزان‌مهر استاندار خراسان رضوی بود.ومدیر این وب سایت علی طالبی انتصاب به جا و شایسته جناب رشیدیان را تبریک و آنرا عیدی نوروز باستانی سال 93  به غیور مردان خراسان رضوی می داند
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هفته گذشته در جریان سفر استانی هیئت دولت به استان هرمزگان از انتخاب استاندار خراسان رضوی تا پایان سال جاری خبر داده بود.

+ نوشته شده در  شنبه هفدهم اسفند 1392ساعت 8:54 بعد از ظهر  توسط   | 

پذيرش دانشجوي دكتري در پرديس 2 دانشگاه شهید بهشتی برای نیمسال دوم سال تحصیلی 93-1392


بسمه تعالی

پذيرش دانشجوي دكتري در پرديس 2 دانشگاه شهید بهشتی برای نیمسال دوم سال تحصیلی 93-1392

 پرديس 2 دانشگاه شهید بهشتی در راستاي تحقق رسالت خود مبني بر گسترش دوره هاي تحصيلات تكميلي به ويژه در مقطع دكتري تخصصي، براي نیمسال  دوم سال تحصيلي 93-1392 در  24 رشته طبق ضوابط وزارت علوم تحقیقات و فناوری از طریق آزمون ورودي اختصاصی دانشجــوي دكتري تخصصي مي پذيرد. شرايط داوطلبان و مشخصات رشته‌های تحصيلي مقطع دكتري براي شركت در آزمون ورودي به شرح زير است:

الف  شرايط عمومي

1 - تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

2 - نداشتن سوء پيشينه كيفري به تشخيص مراجع ذيصلاح.

ب  شرايط اختصاصي

1 - دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد يا بالاتر از دانشگاه هاي داخل يا خارج كشور كه به تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيده باشد.

تبصره: متقاضيان با مدرك تحصيلي معادل كارشناسي ارشد ، مجاز به شركت در آزمون ورودي نيستند.

2 - داشتن حداقل ميانگين كل 14 از 20 در مقطع كارشناسي ارشد و یا معادل آن برای دانشگاه‌های سایر کشورها.

3 - دانشجويان نيمسال آخر دوره كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه اي در صورت فراغت از تحصيل تا تاريخ 30/11/1392 مي‌توانند در آزمون شركت نمايند.

ج ‌- شيوه برگزاري آزمون تخصصی

آزمون ورودي مقطع دكتري تخصصي معمولا در دو مرحله  به صورت زير برگزار مي‌شود.  نمره كل داوطلب كه ملاك پذيرش است  از تركيب نمرات كسب شده در اين دو مرحله حاصل مي شود.

 

1 - آزمون كتبي:

اين آزمون به صورت تخصصي و مختص هر رشته برگزار ميگردد. تاثير نمره آزمون كتبي در پذيرش نهايي 50 درصد نمره كل داوطلب است.

 

2 - بررسي سوابق علمي، آموزشي، پژوهشي ومصاحبه :

در اين مرحله سوابق علمي، آموزشي، پژوهشي داوطلب توسط اعضاء هيئت علمي گروه آموزشي ذيربط بررسي و مصاحبه حضوري برگزار مي شود. امتياز قابل كسب دراين مرحله 50 درصد نمره كل داوطلب است.

تاريخ دقيق برگزاري مصاحبه همزمان با اعلام اسامي پذيرفته شدگان مرحله آزمون كتبي متعاقباً، از طريق سايت پردیس اعلام مي‌گردد .

 

3 - نتايج :

مجموع نمرات کسب شده هر داوطلب از آزمون های مراحـل اول و دوم، تعييـن كننـده پذيرش نهايـي است.

 

د جدول زمان بندي مربوط به برگزاري آزمون:

زمان آزمون در نیمه اول اسفند ماه 1392 خواهد بود. لطفا داوطلبان  برای اطلاع از مکان، روز و ساعت برگزاری آزمون برای هر رشته گرایش یک هفته پس از اتمام ثبت نام به http://www.sbu.ac.ir/pardis/PARDIS2  مراجعه نمایند.

 

 

 

 

 

ه - هزينه تحصيلي (شهريه ):

 ميزان تقريبي شهريه مقطع دكتري براي رشته /گرایشها  مختلف  در حدود  500 میلیون ریال برای 4 سال تحصیلی است. پرداخت شهريه براي كليه پذيرفته شدگان الزامي است .

 

و- محل تشكيل  کلاسها:

 كلاسهای درس در محل پردیس 2 دانشگاه واقع در تهران شهرک اکباتان تشکیل می‌شود.

 

ح سایر اطلاعات مورد نیاز داوطلبان:

1 - تحصيل در دوره دكتري بصورت تمام وقت است.

 2 - چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، برگزاري امتحانات و تحصيل در دانشگاه مشخص گردد كه داوطلب واجد يكي از شرايط فوق نبوده است بلافاصله از ثبت نام، شركت در امتحان و يا ادامه تحصيل او جلوگيري به عمل آمده و طبق مقررات با وي رفتار خواهد شد.

3 - در صورت تغيير شماره تلفن و آدرس اعلام شده، داوطلب بايد مراتب را سريعاً به اطلاع واحد آموزش در پردیس برساند.

4 - در صورت قبولي، شروع به تحصيل داوطلب منوط به تائيد صلاحيت عمومي وي از سوي هيأت مركزي گزينش دانشجو مي‌باشد.

5 - حد نصاب وسقف لازم براي تشكيل كلاس هاي درس در هر رشته /گرايش، مطابق آئین نامه های داخلی دانشگاه شهید بهشتی رعایت خواهد شد و مطابق آنها دانشگاه تصمیم مقتضی را در خصوص تشکیل یا عدم تشکیل کلاس اتخاذ خواهد نمود و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

6- در صورت پذیرش داوطلب لازم است قبل از درخواست مجوز ارزیابی جامع دکتری، مدرک مربوط به اخذ نمره زبان انگلیسی بر اساس مواد مندرج در آئین نامه اجرایی دوره دکتری ارائه نماید.

7- نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی برای داوطلبان ذکور

 8- هریک از داوطلبان متقاضی سهمیه رزمندگان می توانند بر اساس خود که در بندهای "الف" تا "ج" ذیل آمده است.

(الف) رزمندگانی که بر اساس ماده 1 و تبصره های چهارگانه ماده مذکور در آئین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهاد گران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از تاریخ 31/6/1359 لغایت 31/6/1367حداقل شش ماه متوالی یا متناوب داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشته اند، لازم است پس از علامتگذاری در ثبت نام اولیه اینترنتی تصویر (اسکن) مدرک رزمندگی را بارگزاری کنند.

(ب) جانبازان 25% و بالاتر، فرزتد و همسر جانبازان و فرزندان و همسران آنان، و همچنین فرزندان و همسران شهدا، مفقودین و اسرا برای استفاده از سهمیه رزمندگان، لازم است پس از علامتگذاری در ثبت نام اولیه اینترنتی تصویر (اسکن) مدرک جانبازی را بارگزاری کنند.

(ج) براساس تبصره 2 ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلبان بسیجی به دانشگاهها مصوب 18/03/ 1368هیات وزیران وفانون اصلاح قانون مذکور مصوب 11/09/71 مجلس محترم شورای اسلامی، داوطلبانی که از سال 1368 به بعد یک نوبت با سهمیه رزمندگان در آزمون های ورودی پذیرفته شده اند، در صورتی که دارای حداقل مدت 12 ماه حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل باشند، می توانند در این آزمون با سهمیه رزمندگان شرکت نمایند.

9- 20 درصد(20%) ظرفیت پذیرش، به متقاضیان سهمیه ایثارگران، البته به شرط کسب حد نصاب لازم تعلق می گیرد.

10- ثبت نام از داوطلبان برای آزمون ورودی دوره دکتری از شنبه 19/11/1392 لغایت شنبه  3/12 /1392 (قابل تمدید تا 10/12/1392) خواهد بود.

+ نوشته شده در  شنبه هفدهم اسفند 1392ساعت 8:49 بعد از ظهر  توسط   | 

روز، ساعت و مکان برگزاری آزمون کتبی داوطلبان ورود به دوره دکترا تخصصی پردیس 2


روز، ساعت و مکان برگزاری آزمون کتبی داوطلبان ورود به دوره دکترا تخصصی پردیس

رشته (گرایش)

روز و ساعت و محل  برگزاری آزمون

مواد امتحان

علوم اقتصادی

چهارشنبه 21/12/1392 ساعت 30/8 صبح

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

زبان انگلیسی تخصصی، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، اقتصادسنجی

روابط بین‌الملل

چهارشنبه 21/12/1392 ساعت 30/8 صبح

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی 

انديشه هاي سياسي غرب، اسلام و ايران  جامعه شناسي

سياسي (غرب و ايران)  -نظريه هاي روابط بين الملل

نظريه هاي كلاسيك، جديد و اقتصاد سياسي بين الملل

روش شناسي (سياسي، بين الملل و منطقه اي) زبان انگلیسی تخصصی ،

حقوق بین‌الملل عمومی

پنجشنبه 21/1/1393 ساعت 9:00 صبح

دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

زبان انگلیسی تخصصی، حقوق بین الملل عمومی، حقوق سازمانهای بین الملل

حقوق عمومی

پنجشنبه 21/1/1393 ساعت 9:00 صبح

دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

زبان انگلیسی تخصصی، حقوق اداری، حقوق اساسی

حقوق خصوصی

پنجشنبه 21/1/1393 ساعت 9:00 صبح

دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

زبان انگلیسی تخصصی،  حقوق مدنی،حقوق تجارت، متون فقه خصوصی

فوتونیک( فوتونیک)

یکشنبه 18/12/1392 ساعت 30/8 صبح پژوهشکده لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی

زبان انگلیسی تخصصی، مكانيك كوانتومي پيشرفته، الكتروديناميك

فیزیک( گرانش)

یکشنبه 18/12/1392 ساعت 30/8 صبح دانشکده علوم (فیزیک) دانشگاه شهید بهشتی

مكانيك كوانتومي پيشرفته، الكتروديناميك، مكانيك آماري پيشرفته1، زبان انگلیسی تخصصی،

فیزیک(اتمی و مولکولی)

یکشنبه 18/12/1392 ساعت 30/8 صبح  دانشکده علوم (فیزیک) دانشگاه شهید بهشتی

مكانيك كوانتومي پيشرفته، الكتروديناميك،  مكانيك آماري پيشرفته1، زبان انگلیسی تخصصی.

شیمی( شیمی آلی)

یکشنبه 18/12/1392 ساعت 30/8 صبح

دانشکده شیمی دانشگاه شهید بهشتی

زبان انگلیسی تخصصی،شیمی آلی پیشرفته، طیف سنجی در شیمی آلی،سنتز ترکیبات آلی.

شیمی(  شیمی تجزیه)

یکشنبه 18/12/1392 ساعت 30/8 صبح

دانشکده شیمی دانشگاه شهید بهشتی

زبان انگلیسی تخصصی،شیمی تجزیه پیشرفته،اسپکتروسکوپی تجزیه ای 1، الکترو شیمی تجزیه ای.

شیمی(  فیتو شیمی)

چهارشنبه 21/12/1392 ساعت 9 صبح

پژوهشکده گیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتی

زبان انگلیسی تخصصی،شیمی آلی پیشرفته ، شیمی ترکیبات طبیعی ، جدا سازی و شناسایی ترکیبات طبیعی

علوم جانوری- فیزیولوژی جانوری

سه شنبه 20/12/1392 ساعت 30/ 8 صبح

دانشکده علوم زیستی دانشگاه شهید بهشتی

فیزیولوژی اندام ها، بیو شیمی، زیست شناسی سلولی و ملکولی ، فیزیولوژی سیستم عصبی مرکزی و فیزیولوژی غشاء زبان انگلیسی تخصصی.

زیست شناسی - میکروبیولوژی

چهارشنبه 21/12/1392 ساعت 30/ 8 صبح

دانشکده علوم زیستی دانشگاه شهید بهشتی

فیزیولوژی میکروارگانیزم ها، اکولوژی میکرو ارگانیزم ها - ژنتیک پرکاریتوها،ویروس شناسی پیشرفته،زبان انگلیسی تخصصی.

جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی

چهارشنبه 21/12/1392 ساعت 14 دانشکده علوم زمین دانشگاه  شهید بهشتی

زبان انگلیسی تخصصی، ديدگاهها و نظريه هاي توسعه روستايي،  مكتبهاي جغرافيايي

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چهارشنبه 21/12/1392 ساعت 14 دانشکده علوم زمین دانشگاه  شهید بهشتی

زبان انگلیسی تخصصی ، جغرافياي شهري پيشرفته،  مكتبها و نظريه هاي جغرافيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشته (گرایش)

روز و ساعت و محل  برگزاری آزمون

 

مواد امتحان

مخابرات( گرایش سیستم)

شنبه 24/12/1392 ساعت 16 بعد از ظهر

دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

زبان انگلیسی تخصصی مخابرات پيشرفته - فرآيندهاي تصادفي

مخابرات (کرایش میدان)

شنبه 24/12/1392 ساعت 16 بعد از ظهر

دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

زبان انگلیسی تخصصی رياضيات مهندسي پيشرفته  الكترومغناطيس پيشرفته

 برق( الکترونیک)

شنبه 24/12/1392 ساعت 16 بعد از ظهر

دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

زبان انگلیسی تخصصی مدارهاي مجتمع خطي  تئوري و تكنولوژي ساخت

مهندسی نرم‌افزار

شنبه 24/12/1392 ساعت 16 بعد از ظهر

دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

زبان انگلیسی تخصصی سيستمهاي عامل پيشرفته  تحليل و طراحي الگوريتمها

معماری کامپیوتر

شنبه 24/12/1392 ساعت 16 بعد از ظهر

دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

VLSIپيشرفته،، معماري كامپيوتر پيشرفته،زبان انگلیسی تخصصی

برق ( قدرت)

شنبه 24/12/1392 ساعت 16 بعد از ظهر

دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

زبان انگلیسی تخصصی، الكترونيك قدرت 1،  ديناميك سيستمهاي قدرت

برق( کنترل)

شنبه 24/12/1392 ساعت 16 بعد از ظهر

دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

زبان انگلیسی تخصصی، سیستم های کنترل چند متغیره، کنترل مدرن

هسته ای( راکتور)

چهارشنبه 21/12/1392 ساعت 14 دانشکده مهندسی هسته ای دانشگاه  شهید بهشتی

زبان انگلیسی تخصصی، محاسبات پیشرفته ، فیزیک راکتور ، تکنولوژی نیروگاه

روانشناسی بالینی

متعاقبا اعلام خواهد شد

زبان انگلیسی تخصصی،اسیب شناسی روانی

 

لطفا توجه فرمائید:

(1) ضرایب مواد امتحانی یکسان است

 (3) داوطلبان نیم ساعت قبل از شروع آزمون در محل برگزاری آزمون حضور یابند

 

+ نوشته شده در  شنبه هفدهم اسفند 1392ساعت 8:47 بعد از ظهر  توسط   | 

يا صاحب الزمان


يا صاحب الزمان.mp3
by sina K.2,725 KB | 2009-10-02 | MPEG Audio Stream
You should log in to download this file. Sign up for free if you don't have an account yet.
يا صاحب الزمان - download at 4shared. يا صاحب الزمان is hosted at free file sharing service 4shared.More...

Tags:يا صاحب الزمان  mp3

Mp3 Info:Bit Rate:96 kbps | Sample Rate:44100 |

Less
Protect Your Smartphone!
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم مرداد 1392ساعت 7:8 بعد از ظهر  توسط   | 

نباید ها

همه ما دوست داریم باور کنیم که نزدیکان مان آدم‌هایی متعادل، شاد و دارای ذهنی سالم هستند اما بارها پیش آمده که متوجه شدیم واقعیت غیر از این است. تصور کنید یکی از بهترین روزهای زندگی تان را آغاز کرده اید و خدا را برای همه زیبایی‌ها و نعمت‌هایش شکر می‌کنید که ناگهان رویارویی با یکی از آشنایان بلافاصله شما را از عرش به زیر می‌آورد. حتی اگر انسانی خوشبین و مثبت باشید، در کنار چنین اشخاصی منفی خواهید شد. از بدترین نوع شخصیت‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد که باید از آنها دوری کرد:

● خودشیفته ‌ها
این افراد شدیدا حس خودبزرگ بینی دارند و چنین می‌پندارند که دنیا گرد آنها می‌چرخد. این افراد مانند کنترل گرها موذی و حیله گر نیستند و تا حدی آشکار خواسته‌های خود را بیان می‌کنند. گاهی به نظر می‌رسد باید به آنها گفت: "فقط خودت مهم نیستی که!" این افراد فقط خواسته‌های خود را در نظر می‌گیرند و نیازهای شما به باد فراموشی گرفته می‌شود. در این رابطه شما احساس یاس و سرخوردگی پیدا می‌کنید. آنها چنان انرژی شما را صرف خواسته‌ها و امیال خود می‌کنند که دیگر چیزی برای خودتان باقی نمی‌ماند.

● منفی گراها
این دسته قادر به درک خوبی‌ها و شادی‌ها نیستند. اگر به آنها بگویید که امروز روز بسیار قشنگی است حتما از اتفاق ناگوار قریب الوقوعی خبر می‌دهند؛ اگر از موفقیت امتحان میان ترم خود خبر دهید، در مقابل از سختی امتحانات نهایی به شما هشدار می‌دهند. آنها شادی را نابود می‌کنند. دید مثبت شما به زندگی جای خود را به بدبینی و منفی بافی می‌دهد. قبل از آنکه متوجه شوید، منفی گرایی در ذهن و روح شما جایگزین شده و همه شادی‌ها پشت شیشه‌های خاکستری پنهان می‌شود

● افرادی که همیشه در مورد دیگران قضاوت می‌کنند
مواردی که شما زیبا و دلفریب می‌بینید، به نظر این افراد عجیب و غیرجذاب است. اگر شما نظر جدیدی را جالب بدانید، این افراد آن را به کل اشتباه می‌شمارند. اگر شما سلیقه دوستی را ستایش کنید، آنها آن را بد یا مایه نگرانی قلمداد می‌کنند. افراد همیشه قاضی تقریبا مانند منفی گراها هستند. اگر قسمت اعظم وقت خود را با اینگونه افراد بگذرانید، طولی نمی‌کشد که شما هم یکی از آنها خواهید شد.

● خود رای‌ها
تخصص این عده کنترل دیگران به نفع خودشان است؛ و ممکن است چنان مهارتی هم داشته باشند که شما اصلا متوجه کنترل آنها نشوید تا زمانی که دیگر دیر شده است. این افراد نقطه ضعف‌های شما را پیدا می‌کنند و از این طریق به خواسته‌های خود می‌رسند. این افراد باورها و اعتماد به نفس شما را هدف قرار می‌دهند. این افراد راهی برای اجبار شما به انجام کاری پیدا می‌کنند که لزوما انجام نمی‌دهید و به این ترتیب شما احساس هویت، اولویت‌های شخصی و توانایی درک واقعیت مساله را ازدست می‌دهید و به ناگاه دنیا حول محور خواسته‌ها و اولویت‌های آنها قرار می‌گیرد.

● همیشه ناامیدها
اگر طرح جدید و بکری داشته باشید، همیشه ناامیدها به شما اطمینان می‌دهند که با شکست روبه رو خواهید شد؛ و زمانی که موفق می‌شوید، شما را دلتنگ و افسرده می‌کنند. اگر رویایی در سر داشته باشید، هشدار می‌دهند که دستیابی به آرزویتان غیرممکن است.
این افراد "آنچه هست" را باور دارند و نسبت به "آنچه خواهد شد" مشکوک و ناامید هستند. معاشرت با این افراد موجب می‌شود خودباوری و اعتماد به نفس خود را به راحتی از دست بدهید. در حالیکه پیشرفت و تغییر فقط نتیجه نوآوری و بدعت گذاری است، رویای ناممکن‌ها و تلاش برای دستیابی به دوردست‌ها.

● آنهایی که نمی‌توانند صممیمی‌ شوند
در کنار این افراد هیچگاه حس صمیمیت و راحتی نخواهید کرد؛ داستانی خنده دار تعریف می‌کنید اما آنها فقط لبخندی مودبانه تحویل می‌دهند. در پی بی توجهی آنها، شما غمگین و افسرده می‌شوید. یکی از مهیج ترین اتفاقاتی را که برایتان پیش آمده تعریف می‌کنید اما آنها فقط سرسری سر خود را تکان می‌دهند. روابط این دسته افراد مبتنی بر معیارهای سطحی و بی معنی است. زمانی که شما واقعا به یک دوست نیاز دارید، آنها نیستند. زمانی که نیازمند انتقادی سازنده هستید، از همانی که هستید تعریف می‌کنند و اگر حمایت بخواهید، شما را محکوم به شکست می‌دانند.

● حرمت شکن‌ها
این افراد در بدترین زمان و به بدترین شکل ممکن حرفی می‌زنند یا کاری انجام می‌دهند؛ در یک کلمه حرمت نگاه نمی‌دارند. شاید این فرد کسی باشد که به او اعتماد کرده بودید اما او از این اعتماد سوءاستفاده کرده و رازتان را برملا می‌کند. شاید یکی از نزدیکان تان باشد که در کارهایی که به او ارتباط ندارد دخالت می‌کند، یا شاید همکاری باشد که رفتاری تحقیرآمیز پیشه کرده است.

● آنهایی که همیشه متوقع هستند
هیچ وقت نمی‌توان این افراد را راضی و خوشحال نگه داشت. آنها قدر شما را نمی‌دانند و خواسته‌هایشان غیرواقعی و نامعمول است؛ همیشه دنبال مقصر جلوه دادن شما هستند و هرگز مسوولیت چیزی را خود قبول نمی‌کنند.

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم مرداد 1392ساعت 6:11 بعد از ظهر  توسط   | 

مطالب قدیمی‌تر